هوش عقلانی هیجانی -4

بررسی باورهای نامعقول

مثال:

چون به شدت دوست دارم فلان کار را انجام بدهم پس باید آن را به نحو احسن انجام بدهم

تحلیل علمی:

آیا این اعتقاد واقع بینانه و مبتنی بر واقعیت است؟ بدیهی است نه. چون من انسان هستم و قدری حق انتخاب دارم، حتماً نباید آن کار را به نحو احسن انجام بدهم و میتوانم آن را بد انجام بدهم . وانگهی چون جایزالخطا هستم، حتی اگر بخواهم همیشه کارم را به نحو احسن انجام بدهم، چاره ای ندارم جز آن که آن کار را واقع بینانه انجام بدهم.

آیا این اعتقاد منطقی است؟ خیر چون جایزالخطا بودن با اینکه همیشه کارها را به نحواحسن انجام ب دهم تناقض دار د . همچنین نتیجه گرفتن باید از به شدت دوست دارم، غیرمنطقی است.

آیا این اعتقاد انطعاف پذیر و غیر جزمی است؟ خیر چون مفهومش این است که تحت هرشرایطی و به هر شکلی باید به نحو احسن عمل کنم بنابراین یک اعتقاد غیر منعطف و جزمی است.

آیا این اعتقاد اب طال پذیر است؟ باید به نحو احسن عمل کنم تلویحاً به این معنا است که یک نیروی فوق طبیعی هستم که تمایلش به با کفایت بودن باید همیشه ارضا شود و قدرت ارضای آن را دارد . شاید راهی برای ابطال کامل این دستور متافیزیکی نباشد چون حتی اگر گاهی اوقات نیز به نحو احسن عمل نکنم، می توانم مدعی شوم بنا به دلیل خاصی این کار را نکرده ام.

آیا این اعتقاد معرف شایستگی است؟ باز هم باید بگویم این را نم ی توانیم اثبات یا ابطال کنیم مگر با صدور حکم و فرما ن . من به شکلی مشروع م ی توانم بگویم که چون باهوش وسخت کوش هستم معمولاً یا احتمالاً به نحو احسن عمل خواهم کر د . ولی نمی توانم بگویم به دلیل هوش، سخت کوشی، سرزنده بودن، تمایلم به موفقیت و یا هر چیز دیگری، دنیا بی چون و چرا به من قابلیت و کفایت بدهکار است.

آیا به واسطه این اعتقاد، عملکرد خوبی خواهم داشت و نتایج خوب و خوشایندی خواهم گرفت؟ نه لزوماً. اگر من همیشه به نحو احسن عمل کنم ممکن است نتایج بدی بگیرم چون بسیاری از مردم به من حسادت خواهند کرد ، از من متنفر خواهند شد و درصدد ضربه زدن چون به شدت دوست دارم فلان کار را انجام » به من برم ی آیند. و اگر سخت معتقد باشم که گاهی متوجه خواهم شد که نمی توانم به ،« بدهم پس باید به نحو احسن آ ن کار را انجام بدهم

آن خوبی که در نظر دارم عمل کنم.آیا این اعتقاد منطقی است؟ خیر چون جایزالخطا بودن با اینکه همیشه کارها را به نحو احسن انجام بدهم تناقض دار د . همچنین نتیجه گرفتن باید از به شدت دوست دارم، غیرمنطقی است.

آیا این اعتقاد انطعاف پذیر و غیر جزمی است؟ خیر چون مفهومش این است که تحت هرشرایطی و به هر شکلی باید به نحو احسن عمل کنم بنابراین یک اعتقاد غیر منعطف و جزمی است.آیا این اعتقاد ابطال پذیر است؟ باید به نحو احسن عمل کنم تلویحاً به این معنا است که یک خدای فوق طبیعی هستم که تمایلش به با کفایت بودن باید همیشه ارضا شود و قدرت ارضای آن را دار د . شاید راهی برای ابطال کامل این دستور خداگونه نباشد چون حتی اگر گاهی اوقات نیز به نحو احسن عمل نکنم، می توانم مدعی شوم بنا به دلیل خاصی این کار را نکرده ام.

آیا این اعتقاد معرف شایستگی است؟ باز هم باید بگویم این را نمی توانیم اثبات یا ابطال کنیم مگر با صدور حکم و فرمان . من به شکلی مشروع م ی توانم بگویم که چون باهوش وسخت کوش هستم معمولاً یا احتمالاً به نحو احسن عمل خواهم کر د . ولی نمی توانم بگویم به دلیل هوش، سخت کوشی، سرزنده بودن، تمایلم به موفقیت و یا هر چیز دیگری، دنیا بی چون وچرا به من قابلیت و کفایت بدهکار است.

آیا به واسطه این اعتقاد، عملکرد خوبی خواهم داشت و نتایج خوب و خوشایندی خواهم گرفت؟ نه لزوماً. اگر من همیشه به نحو احسن عمل کنم ممکن است نتایج بدی بگیرم چون بسیاری از مردم به من حسادت خواهند کرد ،از من متنفر خواهند شد و درصدد ضربه زدن به من برم ی آیند. و اگر سخت معتقد باشم که چون به شدت دوست دارم فلان کار را انجام بدهم پس باید به نحو احسن آ ن کار را انجام بدهم گاهی متوجه خواهم شد که نمی توانم به آن خوبی که در نظر دارم عمل کنم.

/ 1 نظر / 38 بازدید
ستاره

وبلاگ شما خیلی عالیه ممنون یه مورد دیگه اینجا میمونه از نظر علمی اونم اینه که خوده به نحو احسن انجام دادن رو نمیشه تعریف کرد!!!درچه صورت میشه گفت کاری رو به بهترین نحو انجام دادیم و بهتر از ااون نمیشد!