درمان عقلانی هیجانی -1

طبق اصطلاحات درمانی عقلانی  هیجانی، اولین بینش این است که بفهمید کیستید . درعمل شما انسانی هستید که علایق و نفر ت های مختلفی دارد و اعمال زیادی انجام می دهد تا به آنچه دوست دارد بیشتر برسد و از آنچه دوست ندارد بیشتر دور شود. پس درمان عقلانی هیجانی به شما کمک م ی کند علایق و نفر ت های تان را کشف کنید و ببینید برای رسیدن به اولی و دور شدن از دومی چه کار می توانید بکنید.

درمان عقلانی  هیجانی نه تنها به شما کمک می کند بفهمید “ کیستید” بلکه به شما کمک می کند تفکر، احساس و عمل مضر خود را تغییر دهید . درمان عقلانی  هیجانی، امیال،خواسته ها، سلایق، اهداف و ارزش هایتان را می پذیرد و به شما کمک می کند به آنها برسید .

ولی به شما یاد می دهد سلایق را از پافشار ی ها جدا کنید و به اهدافتان لطمه نزنید . درمان عقلانی  هیجانی در مورد آنچه هم اکنون انجام می دهید بینش میدهد نه در مورد آنچه شما و پدر و مادرتان در گذشته انجام داده اید.

درمان کمال گرایی بوسیله درمان عقلانی هیجانی

آنابل یکی از مراجعان من بود که اسیر کما ل گرایی شده بود احساس می کرد با کما ل گرایی می تواند یک نویسند ه ماهر و مادری عالی شود . ولی با برخی تعالیم دیوید برنز در رد کمال گرایی در کتابش با عنوان احساس خوب مشکل داشت . او معتقد بود دکتر برنز می خواهد به او بگوید از تمام هد ف های آرمانی خودش دست بکشد و فقط به هد ف های واقع بینانه ومعمولی بچسبد. در نتیجه مأیوس و افسرده شده بود.

آنابل می گفت "ولی اگر هد ف های آرمانی نداشته باشم هرگز به نیمی از چیزهایی که می خواهم برسم نیز نمی رسم. این قضیه چه می شود"

من جواب دادم "درست است . تو مثل بسیاری از مخترعان و نویسندگان برجسته در جهت آرمان خود حرکت کرده ای و به این ترتیب عملکردت را بهبود بخشیده ای. اما درمان عقلانی هیجانی از انجام تمام و کمال تکالیف حمایت می کند ولی انسان کامل و  بدون نقص را قبول ندارد . در هرطرح یا تکلیفی، می توانی سعی کنی خوب یا تاحد امکان، کامل باشی . تو می توانی آن را یک آرمان کنی . ولی کامل بودن آن از تو یک آدم خوب نم ی سازد. تو در هر حال آدمی هستی که طرح کاملی را اجرا کرده ای ولی هرگز به خاطر این کار آدم خوبی نمی شوی با ادامه گرایش خودت به اینکه مادر یا نویس د ه کاملی باشی و در عین حال کنار گذاشتن دستورات و بایده ا . تا وقتی به خودت می گویی من واقعاً دوست دارم یک رمان کامل بنویسم ولی حتماً نباید چنین کاری کنم ، کمال گرایی تکلیفی خود را حفظ کرد ه اید بدون آنکه بخواهید انسان کاملی باشید

پس تفاوت اصلی در همین باید است

من می توانم تا زمانی که فکر نمی کنم باید به کمال برسم و خودم را یک نویسنده بی لیاقت و یک آدم حقیر نمی بینم، دنبال کمال باشم.آنابل تلاش برای کامل شدن در مادری کردن و نویسندگی را ادامه داد ولی با قرار دادن سلیقه ها و گرای ش ها به جای با ی دها توانست بر اضطرابی که وی را وادار به مراجعه جهت درمان کردن بود غلبه کند.

درمان عقلانی  هیجانی به طور اخص به شما نشان می دهد هم اکنون چطور فکر و احساس و عمل می کنید  و چطور می توانید ضعف های خود را تغییر دهید. بینش می تواند به شما کمک کند . ببینید د قیقاً چطور به خودتان آسیب می رسانید وبرای تغییر دادن خودتان چه کار می توانید انجام دهید. درمان عقلانی  هیجانی که بیش از هردرمان دیگری از فلسفه استفاده می کند، روی انواع متفاوتی از خودشناسی تأکید دارد.

/ 1 نظر / 42 بازدید
مهرنوش

چرا فکر کردین با این چیزا ملت تغییر میکنن؟